Na skróty
 
 
  btm-mazowsze  
  Opis procedury
komercjalizacji wynalazków
 

 

Komercjalizacja wynalazku jest końcowym etapem transferu technologii z laboratorium do szerszego grona odbiorców.

 

Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

  1. Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych;
  2. Udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych;
  3. Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.

 

 


Rys.1 Przepływ wiedzy w cyklu badań poznawczych i innowacji

 

 

Transferem technologii dla Instytutu Nenckiego zajmuje się BTM Mazowsze, zapewniając wparcie dla projektów o potencjale aplikacyjnym na wczesnym etapie rozwoju. Na wstępie projekty są analizowane pod kątem komercjalizacji i po przejściu tego etapu włączane są w portfolio pilotowanych projektów, co daje szersze możliwości finansowania badań oraz zabezpieczenia własności intelektualnej.

 

Z tych względów warto poddać swój projekt ocenie, w tym celu należy wypełnić formularz opisu projektu (Executive Summary) oraz umowę o zachowaniu poufności. W razie niejasności warto skonsultować się z Działem Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami (DWMiZP).


 

Rys.2 Schemat przepływu informacji

 

 

W skrócie proces transferu technologii można przedstawić jak na schemacie poniżej.

 

 

 

 

 

Naukowiec zaangażowany jest głównie w prace badawcze (badania Proof of Concept PoC oraz w dalsze prace rozwojowe jeśli jest zainteresowany) i w merytoryczną część weryfikacji potencjału komercyjnego, pozyskiwania finansowania i zabezpieczenia własności intelektualnej (IP). Jednostka transferu technologii oferuje wsparcie w etapach, weryfikacji potencjału komercyjnego, zabezpieczenia IP, planowania badań PoC, poszukiwania i koordynacji współpracy z zewnętrznymi podmiotami zainteresowanymi projektem. Wszystkie te etapy prowadzą w efekcie do wprowadzenia gotowego produktu na rynek przez podmiot zewnętrzny, z czego wynikają konkretne zyski dla twórców wynalazku.

 

 

 


 

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa

Dyrekcja
tel.: (+48 22) 659 85 71
fax: (+48 22) 822 53 42
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

i Zarządzania Projektami
tel: (+48 22) 5892 263/ 149
fax: (+48 22) 5892 489
m.szumowski[at]nencki.gov.pl
p.nowicki[at]nencki.gov.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu
"Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"